Franke-Mythos-MTG-611-Onyx-Granitsple-schwarz-Splbecken-gro-Einbausple-60US