Franke-Strata-STG-614-78-Onyx-Granitsple-Schwarz-Kchensple-Spltisch-Einbau