Franke-Basis-BFG-611-86-Onyx-Granit-Sple-Schwarz-Splbecken-Einbau-Sple-Kche