Franke-Basis-BFG-611-62-Onyx-Granit-Kchensple-Einbausple-Spltisch-Schwarz